آموزش بافت تاپ مجلسی/بافتنی

این مدل لباس به ترتیب برای سایزهای: کوچک-(مدیوم-لارج- ایکس لارج- 2 ایکس لارج- 3 ایکس لارج)هست.strasbourg_5_lg.jpg
اندازه های تمام شده لباس:
دور سینه فیت تن:36 – (40-44-48-52-56)اینچ یا 91.5-(101.5-112-122-132-142)سانت هست.
بلندی قد لباس: 35.5-(38-40.5- 42- 43- 43)سانت.

نمونه بافت: اگه با کاموا با میل 4.5 تعداد 18 تا دونه سر انداخته و 24 رج ساده ببافید باید یه مربع 10 در 10 سانت بهتون بده.
رج های WSرجهای پشت کار و رجهای RS رجهای روی کار هستن.روی کار به زیر و پشت کار به رو بافته میشه.
برای بافت جودونه رج اول یکی زیر یکی رو ببافید تا آخر و در رج بعد دونه های رو به زیر و دونه های زیر به رو بافته بشن.

نکات مهم در این متن:
1-هر جا گفته شد یه دونه اضافه کنید باید از یه دونه دو تا دونه در بیارید به این ترتیب که یک بار از روی بافت دونه رو به زیر ببافید و یک بار از زیر بافت دونه رو به زیر ببافید.این روش اضافه کردن بهkfb معروفه.

2-بافت این لباس بصورت گردبافی با میل گرد و بدون درز هست.بافت لباس از قسمت بالای یقه شروع شده و رجها بصورت افقی بافته میشن.سپس برای بافت بالاتنه از نوار یقه در سه قسمت دونه گرفته میشه برای دو قسمت جلو و قسمت پشت لباس که هر کدوم بطور جداگانه تا پایین حلقه آستین بافته میشن و پس از رسیدن به انتهای حلقه آستین ،همه رو با هم تو میل گرد گرفته و بصورت یک تکه می بافیم تا حاشیه پایین لباس.
پهنای بالای قطعات جلو و پشت لباس(دور سینه) برای دو سایز بزرگ آخر ،وقتی که روی زمین پهن بشه ممنه به نظر خیلی بزرگ بیاد اما زمان پوشیده شدن و بستن دکمه ها جمع و جورتر دیده میشه.
قسمت یقه:
با میل گرد سایز بزرگ 15 تا سربندازید.گرد بافی نکنید یعنی یک رج رو تا آخر که بافتید ،بافت رو برگردونید و پشت کار رو ببافید.
برای یقه به این صورت ببافید:
رج1:(WS):همه زیر
رج 2 (RS): همه رو
رج 3 و 4 : تکرار رج 1 و 2
رج 5: تکرار رج اول
رج 6 : 4تا زیر-1 ژوته-2 تا یکی با هم از زیر-3 تا زیر-2 تا یکی از زیر-1 ژوته-4 تا زیر
رج 7:همه رو
رج8:همه زیر
رج9:همه رو
رج10:تکرار رج 6
رج 1 تا 10 رو تکرار کنید تا 400-(410 – 420 – 430- 440 – 440 )رج بافته بشه.بعد رج 1 تا 4 رو یه بار دیگه انجام بدید.
همه دونه ها رو کور کنید.

بالاتنه:
در قسمت یقه 81-( 83 – 85 – 87 – 89 – 89 )قسمت 5 رجه وجود داره.از یکی از طولهای یقه طبق زیر دونه ها رو شمرده و علامت بذارید.
13-(14 – 14 – 15 – 15 – 15)قسمت 5 رجه برای طرف اول جلو شمرده و علامت بذارید.
15 قسمت 5 رجه برای حلقه آستین شمرده و علامت بذارید.
25-(25 – 27 – 27 – 29 – 29)قسمت 5 رجه برای پشت در نظر گرفته و علامت بذارید.
15 قسمت 5 رجه برای حلقه آستین دوم شمرده و علامت بذارید.
13- (14 – 14 – 15 – 15 – 15)قسمت 5 رجه برای طرف دوم جلو شمرده و علامت بذارید.
طرف اول جلو:
رج1 :با یک میل مستقیم بزرگتر از دونه های مربوط به طرف اول جلو ، طوری که پشت کار به طرف شما باشه به تعداد 32-(35 – 37 – 39 – 42 – 46)تا دونه بطور یکنواخت بگیرید.
رج 2: (ws) :سه تا زیر- بقیه رو
رج 3: (rs): همه زیر
رجهای 2 و 3 رو تکرار کنید تا به اندازه 5.5-(5.5 – 5.5 – 5.5 – 6 – 6.5)اینچ از بالای یقه بشه و آخرین رج هم رج rs باشه.
(هر اینچ 2.5 سانته)
رج بعد:(ws): سه تازیر- بقیه رو
رج بعد:(rs): همه زیر تا 3 تا مونده به آخر-یکی اضافه کنید-3 تا زیر.(تعداد دونه ها میشه 33-(36 – 38 – 40 – 43 – 47)تا
رج بعد:3 تا زیر- بقیه رو
2 رج آخر رو 3-(3 – 5 – 7 – 7 – 7)بار دیگه تکرار کنید .
رج بعد:همه زیر
دونه ها رو تو یه میل دیگه نگهدارید.

پشت:
رج 1 :با یه میل مستقیم بزرگتر ،طوری که پشت کار به طرف شما باشه از دونه های در نظر گرفته شده برای پشت،63-(71 – 77 – 79 – 84 – 94)تا دونه بطور یکنواخت دربیارید.
رج 2:(ws): سه تا زیر-بقیه رو تا 3 تا مونده به آخر-3 تا زیر
رج 3:(rs):همه رو
رجهای 2 و 3 رو تکرار کنید تا این قطعه از بالای یقه با اندازه 5.5-(5.5 – 5.5 – 5.5 – 6 – 6.5 ) اینچ برسه.و رج آخر رج rs باشه.
رج بعد:(ws): سه تا زیر- بقیه رو تا 3 تا مونده به آخر-3 تا زیر
رج بعد:(rs): سه تا زیر-یکی اضافه بشه-بقیه زیر تا 3 تا مونده به آخر-یکی اضافه بشه-3 تا زیر
تعداد دونه میشه 65 – ( 73 – 79 – 81 – 86 – 96 )تا
رج بعد: 3 تا زیر- بقیه رو تا 3 تا مونده به آخر-3تا زیر
2 رج آخر رو 3- (3- 5 – 7 – 7- 7)بار دیگه تکرار کنید.تعداد دونه ها میشه 71 – (79 – 89 – 95 – 100 – 110)تا
رج بعد:همه زیر
دونه ها رو تو یه میل دیگه نگهدارید.

طرف دوم جلو:
از بعد از علامت چهارم ،با یه میل مستقیم بزرگتر،طوری که پشت کار به طرف شما باشه از بین دونه های مورد نظر بطور یکنواخت،32-(35 – 37 – 39 – 42 – 46)تا دونه دربیارید.
رج 2:(WS): همه از رو تا 3 تا مونده به آخر- 3 تا زیر
رج 3:(RS): همه زیر
رجهای 2 و 3 رو تکرار کنید تا زمانی که اندازه قطعه از بالای یقه 5.5 – ( 5.5 – 5.5 – 5.5 – 6 – 6.5) اینچ بشه.و رج آخر هم رج RS باشه.
رج بعد:(WS): همه از رو تا 3 تا مونده به آخر-3 تا زیر
رج بعد :(RS): سه تا زیر-یکی اضافه کنید-بقیه زیر-(تعداد دونه ها میشه 33-(36 – 38 – 40 – 43 – 47)تا.
رج بعد:همه از رو تا 3 تا مونده به آخر – 3 تا زیر
دو رج آخر رو 3-(3 – 5 – 7 – 7 – 7)بار دیگه تکرار کنید.تعداد دونه ها میشه 36-(39 – 43 – 47 – 50 – 54)تا.
رج بعد :(RS): همه زیر

اتصال:
رج1:(WS):با میل گرد،شروع به بافت کنید.دونه های طرف دوم جلو رو به رو ببافید تا 3 تا مونده به آخر- یه علامت بذارید-3 تا زیر-بعد 8-(10 – 10 – 12 – 16 – 17)تا سر بندازید،برای زیر حلقه آستین-دونه های پشت رو که تو یه میل دیگه نگه داشته بودید در ادامه به اینصورت ببافید:3 تازیر- علامت بذارید-بقیه از رو تا 3 تا مونده به آخر-علامت بذارید-3 تا زیر-بعد8-(10 – 10 -12- 16 -17)تا سر بندازید برای زیر حلقه آستین دومی-دونه های طرف اول جلو رو که تو یه میل دیگه نگه داشته بودید به صورت زیر ببافید:
3 تا زیر-علامت بذارید-بقیه رو .تعداد دونه ها میشه 159 – (177 – 195 – 213 – 232 – 252)تا.
رج 2:(RS): همه رو به زیر ببافید(علامتها سر جاشون باشن و درشون نیارید.)
رج 3(WS): به رو ببافید تا به علامت اول برسید-علامت رو دربیارید-این کار رو تکرار کنید تا همه علامتها تومو بشن-بقیه رو به رو ببافید.
ساده بافی رو ادامه بدید تا زمانی که اندازه لباس از بالای یقه 13-(14 – 15 – 15.5 – 16 – 16.5 )اینچ بشه.
بعد شروع به بافت جودونه کنید(در اول متن توضیح داده شد)و ادامه بدید تا اندازه لباس از بالای یقه 14-(15 – 16 – 16.5 – 17 – 17 )اینچ بشه.و سپس همه رو از زیر کور کنید.

قسمت دکمه خور جلو سمت چپ لباس:
با یه میل مستقیم کوچیکتر،طوری که پشت کار به شما باشه، از لبه مستقیم جلو سمت چپ لباس دونه بگیرید.و تعداد دونه هایی که گرفتی رو یادداشت کنید تا از طرف دیگه جلوی لباس هم همون تعداد دونه بگیرید.
رج 1 تا 7:جودونه ببافید.
همه رو از زیر کور کنید.
دکمه خور جلو سمت راست:
با یه میل مستقیم کوچیکتر به همون تعداد که از طرف دیگه دونه گرفته بودید از لبه اینطرف لباس هم دونه بگیرید.
رج 1 تا 3:جودونه ببافید.
به تعداد 6 -( 6 – 6 – 7 – 7 – 7)تا جای جادکمه روی دونه هاتون علامت بذارید طوری که فاصله جادکمه ها از هم یکسان باشه.
رج4: (نکته :در زمان ایجاد جادکمه،برای اینکه حالت جودونه بافتتون حفظ بشه،بعد از دونه ه ای که از زیر بافتید،جادکمه رو ایجاد کنید) جودونه رو ببافید و برای جادکمه یه ژوته بزنید و بعد دوتا دونه رو از زیر یکی کنید.و بقیه جودونه رو ببافید.
رج 5 تا 7:جودونه ببافید.
همه رو از زیر کور کنید.در آخر کارتون دو تا گره مثل گره اول قلاب بافی ایجاد کنید و *با قلاب 1 زنجیره بزنید.تو گره قبل از زنجیره یه پایه کوتاه بزنید.* داخل ** رو تکرار کنید تا به اندازه 47-(50 – 51 – 52 – 54 – 55)اینچ برسه.گره پایانی رو بزنید. حالا این نوار قلاب بافی شده رو از فضاهای خالی نوار یقه عبور بدید.{توی شکل کاملا مشخصه}.و اول و آخر این بند رو در جلوی یقه به هم گره بزنید.
کار پایانی:با سوزن دکمه ها رو در مقابل جادکمه ها بدوزید و نخهای اضافه تون رو محو کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *

Previous post آموزش بافت مانتو جدید
Next post آموزش بافت کلاه پسرانه شیک/