آموزش بافت شلوار پیش بندی طرح لی

مجموعه: بافتنی, هنرهای خانه تعداد بازدید: 224

ابتدا از آبی روشن به اندازه دور دمپا سرانداخته و حدود سه سانت رکن میبافیم نخ آبی پررنگ راوصل کرده و وسط این اندازه را پیدا کرده و یک رو یک زیر ویک رو میبافیم و بقیه بافت ساده این سه دانه در همه رجها ثابت است برای برجسته شدن کناره شلوار،شلوارراتا قد فاق به اضاف سه سانت میبافیم فقط هر ۴-۵سانت یک دانه در دوطرف دانه اضافه میکنیم،در دو طرف ٣-۴ذانه برای فاق اضافه میکنیم پای بعدی را تاهمین مرحله بافته واز حالا باهم میبافیم قسمت جلو بدون درز و پشت درزدار خواهد بود،شلوار را تابالای قسمت نمای زیپ میبافیم یک رج دانه هارا رو میبافیم رج پشت رو و رج رو هم رومیبافیم تا دوخط برجسته رکن داشته باشیم ٣سانت دیگر ساده بافی کرده و مثل حلقه شروع به کم کردن میکنیم ،از دوطرف قسمت برجسته پهلورادرنظرگرفته ودر همان محل حدود ١٠دانه راکور میکنیم از یک طرف ادامه داده رج بعد سه تا کور میکنیم بعد دو وبعد یک ابن تعداد برای سایز مختلف و زخامت نخ میتواند تغییر کند نخ رابه سمت دیگر گره زده وطرف مقابل هم دقیقا به همین شکل انجام میدهیم وهمچنین حلقه بعدی ….باز لبه بالای شلوار نخ روشن وصل کرده وسه سانت رکن میبافیم و کورمیکنیم در قسمت پشت همین طور عمل کرده اما نخ روشن وصل نمیکنیم دوسه تا از وسط کور کرده و بقیه دانه ها را برای بند رکن میبافیم تا قد لازم سربندخارا در چند رج از دوطرف کور میکنیم تا تیز شود حالا قسمت پهلوی شلوار که برجسته بافتیم به اضافه نمای جیب و نمای زیپ با نخ کرم یا تویی یاقهوه تی باکوک میدوزیم در پشت شلوار هم حالت جیب پشت را ایجاد میکنیم درز پشت را دوخته و لبه های شلوار را برمیگردانیم ومیدوزیم.

آموزش بافتنی روشنک

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش بافت شلوار پیش بندی طرح لی”

قالب تفریحی