خانه / هنرهای خانه / سفره هفت سین / آموزش تزئين سفره هفت سين

آموزش تزئين سفره هفت سين

 تزئين سفره هفت سين
تزئين سفره هفت سين

 

لوازم مورد نياز :
1 ـ سيم برنجي ساز 015 و 020
2 ـ مهره گندمي درشت به رنگ فيروزه اي
3 ـ پولك شماره 6 تو گود به رنگ هاي سبز و آبي هفت رنگ
4 ـ مليله شكسته در رنگ هاي سبز و آبي از روشن به سير تقريباً سه رنگ از هر كدام
5 ـ سنگ مورب به رنگ يشمي
6 ـ چسب حرارتي
7 ـ نخ نامريي
طرز ساخت برگ دوبل :
1 ـ ابتدا 60 سانت يمتر از سيم شماره 015 را بريده و دو لا كنيد يك عدد پولك را وارد يك سر سيم كرده و به وسط سيم آورده به طوري كه گودي پولك به سمت شما باشد . با انگشتان دست راست دو سيم را در جلوي پولك محكم نگه داريد و با انگشتان دست چپ دو بار پولك را به سمت خارج تاب دهيد .
2 ـ در اين حالت يك سر سيم به سمت بالا قرار مي گيرد و هميشه پولك بعدي را داخل اين سيم م يكنيد و مجدداً سيم ها را دو بار به هم تاب م يدهيد .
3 ـ با همين روش 15 عدد پولك را به صورت يك رشته آماده نماييد و سيم را به پهلوي سمت راست پولك بكشيد تا تيزي سر برگ تشكيل شود .

4 ـ مجدداً 14 عدد پولك را با همان روش به صورت رشته اضافه نماييد .
5 ـ يكي از سيم ها را از سوراخ پشت پولك عبور دهيد .
6 ـ حال دو سر سيم را به هم دو بار بتابانيد و برگ بزرگ را تشكيل دهيد .
7 ـ براي ساخت برگ كوچك بايد سيم ها را به وسط برگ بزرگ هدايت كنيد و حتما يك سيم روي كار و يك سيم زير كار قرار بگيرد .
8 ـ دو سيم را دو بار به هم بتابانيد و يك پولك وارد كرده و تا 11 عدد ادامه دهيد و روي يازدهمين پولك سيم ها را به پهلوي سمت راست پولك هدايت نماييد و مجدداً تا 10 عدد پولك اين كار را ادامه دهيد و در آخر يك سيم را از داخل سوراخ اولين پولك برگ كوچك به زير برده و دو سيم را تا انتها به هم بتابانيد و به راحتي برگ ها را حالت دهيد .
( به ياد داشته باشيد با همين روش مي توانيد برگ ها را باس ايزهاي مختلف و رنگ هاي مختلف و حتي يك برگي انجام دهيد ) .
طرز ساخت پر طاووس :
1 ـ از سيم شماره 020 ، حدود 50 سانتي متر ببريد يك عدد گندمي فيروزه اي وارد سيم نمائيد و در محل 7 سانتي متر سيم را روي گندمي برگردانيد . دو سر سيم را در لبه ي گندمي دو بار محكم به هم بتابانيد .
2 ـ حدود 10 الي 11 عدد مليله شكسته آبي روشن ، داخل سيم بلند كرده ( تعداد مليله ها در هر دور بستگي به ريزي و يا درشتي آنها دارد و شما مي توانيد با درست كردن اولين نمونه تعداد را در نمونه هاي بعدي در نظر بگيريد ) و يك بار دور گندمي بچرخانيد .
حال دو سر سيم را دو بار محكم به هم بتابانيد .
3ـ در دور دوم اين عمل را با مليله شكسته آبي كمي تيره تر از قبلي انجام دهيد و حدودا 15 يا 16 عدد مليله كافي مي باشد ولي كاملا دقت نماييد هر رج در كنار رج قبلي به راحتي دور بزند يعني نه سيم كشيده شود و نه آزاد باشد .

4 ـ دور سوم را هم با مليله هاي آبي تيره پر كنيد .
سه رج بعدي را با سه رنگ سبز روشن به سبز تيره انجام دهيد . پس از انجام 6 رج با دست كار را مرتب نماييد و دو سيم را تا انتها به هم تاب دهيد .
5 ـ به طور كلي اين سفره هفت سين با ساخت برگ ها و پرهاي طاووس طراحي مي شود و نكته مهم در اين طراحي اين است كه شما با كم و زياد كردن تعداد پولك ها مي توانيد برگ ها را در سايزهاي مختلف آماده نماييد و همچنين با همين روش م يتوانيد پرهاي بزرگ تر يا كوچك تر باشيد .
طراحي شماره 1 : سه عدد برگ كوچك و دو عدد بزرگ آماده نماييد و در آخر كار آنها را مرتب كرده و با نخ محكم به هم ببنديد . سپس سيم ها را به هم تابانده و از يك سانت يمتر پايين كار اضافه آن را بچينيد .
1 ـ 6 عدد پر با پنج رديف مليله شكسته و با مركز سنگ مورب و 3 عدد پر با دو رديف مليله شكسته با مركز سنگ مورب آماده نماييد ( به جاي گندمي از سنگ مورب استافده نماييد و به خاطر داشته باشيد هر چقدر تعداد رج هاي كار كم مي شود به سيم كوتاهتري هم نياز داريم ) .
2 ـ اين طراحي به شكل گل مي باشد پس سه عدد پر كوچك را به عنوان پرچم استافده مي كنيم به اينص ورت كه هر سه را با نخ محكم بپيچيد .

3 ـ در مرحله بعدي يكي يكي پرهاي پنج رديفي را با نخ دور پرچم محكم نماييد .

در اخر همه سيم ها را با هم بتابانيد و از يك سانتيمتر پايين تر انها را بچينيد و حالت گل را مرتب كنيد . به كمك چسب حرارتي برگ ها را اول روي ليوان ثابت كرده و بعد اضافه سيم پشت گل را به زير برگردانيد ، همان محل را چسب زده و در جاي مناسب روي ليوان بچسبانيد .
طرح شماره 2 : اين طرح از 7 عدد برگ تشكيل شده است كه روي هر يك از آنها يك عدد پر هم اضافه شده . 3 عدد برگ را با هم با نخ بپيچيد ( وسط يك عدد بزرگ بگذاريد و دو طرف كوچكتر باشند) دو دسته دوتايي هم آماده نماييد .
( يك عدد كوچك و يك عدد بزرگ )
1 ـ دسته سه تايي را در وسط و دسته هاي دوتايي را در كتاره ها بچسبانيد .
طرح شماره 3 : اين طرح به شكل پروانه مي باشد و جهت اجراي آن يك جفت برگ دوبل براي بال هاي بزرگ و يك جفت ديگر براي بال هاي كوچك لازم مي باشد . بال هاي بزرگ با 29 عدد پولك جهت برگ بزرگتر و 25 عدد پولك جهت برگ كوچك تر و بال هاي كوچك با 23 عدد پولك جهت برگ بزرگ و 17 عدد پولك هم جهت برگ كوچك ساخته مي شود .

1 ـ بدنه پروانه هم از دو عدد طرح پر تشكيل مي شود كه نياز به يك عدد پر شش رديفه و يك عدد چهار ديفه مي باشد .

2 ـ طريقه مونتاژ به يانص ورت مي باشد كه بال كوچك و بال بزرگ را روي هم قرار دهيد به طوري كه پشت كار به سمت خودتان باشد و سيم ها را به هم بتابانيد .
3 ـ از يك سانتي متر پايين كار سيم اضافه را بچينيد .

4ـ يك كهره داخل سيم پر بزرگ كه جهت بدن پروانه آماده كرده ايد عبور داده و مجدداً سيم پر كوچك را هم از جهت مخالف وارد مهره نماييد .
5 ـ دو سيم را از پشت كار به هم بتابانيد و از يك سانتي متر پايين تر آن را بچينيد .

6 ـ با سيم شماره 015 دو عدد شاخك ني زا»اده نماييد . اول بال ها را روي آينه بچسبانيد و بعد بدن پروانه را ثابت كرده و در آخر شاخك ها را هم اضافه نماييد .
طرح شماره 4 :
1 ـ اين طرح از 8 عدد پر 6 و 7 رديفه تشكيل مي شود كه هر چهار تا از آنها را بايد مانند يك خوشه انگور كنار هم با نخ ببنديد . ( حتما سيم ها را بلند بگيريد » .
2 ـ سپس هر دو را روي هم بهص ورت بالا و پايين قرار داده و مجدداً با نخ محكم ببنديد . سيم هاي اضافه را چيده و كار را روي ليوان بچسبانيد .

طرح شماره 5 : اين طرح را با يك پر 8 رديفه و با مركز مهره گرد اجرا نماييد و سپس در رج نهم يك رديف منجوق درشت كار نماييد .
1 ـ دو سر سيم را به هم بتابانيد و يك نخ دو لا باس وزن اماده كنيد نخ را در اولين منجوق قلاب بزنيد .

2 ـ يك عدد منجوق ريز يك عدد منجوق درشت و دوباره يك عدد منجوق ريز وارد نخ كرده و سوزن را از سويمن منجوق درشت عبور دهيد .
3 ت كار را همين ترتيب تا انتها انجام داده و اضافه سمي را يك سانتي متر پايين تر بچينيد و به پشت برگردانيد .

طرح شماره 6 : اين طرح را با پرهاي پنج و شش ريدفه اجرا نماييد پرهاي شش ريدفه را در بالاي ليوان بچسبانيد طوري كه سمت سيم به طرف بالا باشد .

1 ـ آويزها را به تعداد دلخواه آماده كنيد و هر سه تا را با هم از ته كار گره بزنيد نخ اضافه را ببريد و به سيم پشت پر پنج رديفه اتصال دهيد . به تعداد دلخواه روي ليوان بچسبانيد .

منبع :نوروز ایرانیان

درباره‌ی bano1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *