الگوی شنل شیک مجلسی………

الگوی شنل شیک مجلسی………

…     ۱/۲ هلال قایقی جلو را مشخص میکنیم .این مقدار ۱/۲ هلال جلو و پشت را با هم جمع میکنیم.     قسمت قرمز رنگ دور یقه را که مجموع جلو وپشت قرمز رنگ هست را بدست اورده در۲ ضرب میکنیم تا کل این مقدار برای دور یقه بدست اید . پس مقدار

آموزش شنل مجلسی.

آموزش شنل مجلسی.

ابتدا الگوی اساس کش یا الگوی بالاتنه رگال شده را تهیه کرده یقه را قایقی میکنیم.     ۱/۲ هلال قایقی جلو را مشخص میکنیم .این مقدار ۱/۲ هلال جلو و پشت را با هم جمع میکنیم.     قسمت قرمز رنگ دور یقه را که مجموع جلو وپشت قرمز رنگ هست را بدست اورده