کد خبر : 2800
تاریخ انتشار : جمعه 8 آذر 1392 - 19:23

آموزش بافت شالگردن جدید به شکل روباه/قلاب بافی

آموزش بافت شالگردن جدید به شکل روباه/قلاب بافی

کاموای نازک اجری ۲ عدد مشکی و سفید یک عدد که البته کامل استفاده نمیشه و میتونید از کامواهای مونده از قبل استفاده کنید. بافت های مورد نیاز: حلقه طلایی و پایه بلند و شلال یا بخیه . سایز قلاب ۴ یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید. رج یک:دو زنجیره بزنید.در همان دانه یک پایه بلند بزنید. در

DSC08045

کاموای نازک اجری ۲ عدد

مشکی و سفید یک عدد که البته کامل استفاده نمیشه و میتونید از کامواهای مونده از قبل استفاده کنید.

بافت های مورد نیاز: حلقه طلایی و پایه بلند و شلال یا بخیه .

سایز قلاب ۴

یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید.

رج یک:دو زنجیره بزنید.در همان دانه یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها دو پایه بلند بزنید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. در انتهای رج ۱۲ دانه داریم

رج دوم: دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

عکس زیر انتهای یک رج هست که باید با شلال به زنجیره ها متصل شود.

DSC080241-300x156

رج سه : دو زنجیره بزنید. در دانه اول یک پایه بلند در دانه دوم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. در دانه اخر یک پایه بلند بزنید( دانه دوم آن همان زنجیره هاست). دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.  در انتهای رج ۱۸ دانه داریم.

رج چهار: دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج پنج: دو زنجیره بزنید. در دانه اول و دوم هر کدام یک پایه بلند و  در دانه سوم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.  در انتهای رج ۲۴ دانه داریم.

رج شش:دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج هفت: دو زنجیره بزنید. در دانه اول و دوم  و سوم هرکدام یک پایه بلند و در دانه چهارم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.  در انتهای رج ۳۰دانه داریم.

رج هشت:دو زنجیره بزنید.  در دانه اول و دوم و سوم و چهارم هر کدام یک پایه بلند و در دانه پنجم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. در انتهای رج ۳۶ دانه داریم.

رج نه :دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. رنگ نخ را عوض کنید.

READ
الگوی بلوز قلاببافي با طرح گل رز/قلا ب بافی

DSC08036-300x168

رج ده:با نخ آجری ببافیددو زنجیره بزنید. در دانه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم هر کدام یک پایه بلند و در دانه ششم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. در انتهای رج ۴۲دانه داریم.

رج یازده:دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج دوازده:دو زنجیره بزنید. در شش دانه انول هر کدام یک پایه بلند و در دانه هفتم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. در انتهای رج ۴۹ دانه داریم.

رج سیزده:دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

تا زمانی که شال گردن شما ۱۵۰ سانت بشود رج سیزده را تکرار کنید.

صورت

رج اول:دو زنجیره بزنید.  با رنگ اجری ۱۲ پایه بلند بزنید. تا انتهای رج بقیه دانه ها را با سفید ببافید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج دوم:دو زنجیره بزنید.  دانه اول را سفید ببافید. با رنگ اجری ۱۰ دانه ببافید. بقیه دانه ها را با سفید ببافید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج سوم:دو زنجیره بزنید.  دانه اول و دوم را سفید ببافید. با رنگ آجری ۸ دانه ببافید. بقیه دانه ها را با سفید به این صورت ببافید. یک دانه ببافید یک دانه جا بیندازید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج چهارم:دو زنجیره بزنید.  دانه اول و دوم و سوم را سفید ببافید. با رنگ آجری ۶دانه ببافید. بقیه دانه ها را با سفید ببافید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج پنج :دو زنجیره بزنید.  قسمت های اجری را با رنگ اجری و قسمت های سفید را با سفید ببافید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج شش:دو زنجیره بزنید. قسمت های اجری را با رنگ اجری و قسمت های سفید را با سفید ببافید. قسمت سفید هر چهار دانه که بافتید یک دانه جا بیندازید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

READ
طرز تهیه مانگو لاسي/نوشیدنی

رج هفت:دو زنجیره بزنید. قسمت های اجری را با رنگ اجری و قسمت های سفید را با سفید ببافید.قسمت سفید هر چهار دانه که بافتید یک دانه جا بیندازید دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج هشت:دو زنجیره بزنید.  مانند رج قبل بافته میشود با این تفاوت که قسمت های اجری را با رنگ مشکی ببافید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج نه:دو زنجیره بزنید.  همه دانه ها را با رنگ مشکی ببافید. قسمتهایی که سفید بود و الان با رنگ مشکی می بافید یکی درمیان ببافید. یعنی یک دانه ببافید یک دانه جا بیندازید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

رج ده:دو زنجیره بزنید.  یک دانه ببافید یک دانه جا بیندازید. تا کامل کور شود.

دست و پا:

یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید.

رج اول:دو زنجیره بزنید.  در هر کدام از پایه ها دو پایه بلند بزنید.

رج دوم:دو زنجیره بزنید.  در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید.

به اندازه ۲۵ سانت رج دو را تکرار کنید.

کور کنید و به بدن متصل کنید.

گوش

DSC08031-300x180

به دو روش میتونید گوش رو ببافید.

یکی اینکه قسمت اجری و مشکی رو جدا ببافید و بعد به هم متصل کنید.

دوم اینکه همه رو یکسره ببافید.

روش اول: با رنگ آجری

سه تا زنجیره بزنید.

رج اول: در دانه دوم از قلاب دو پایه کوتاه بزنید. در دانه بعد هم دو پایه کوتاه بزنید. ۴ دانه میشود.

رج دوم: یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در دو دانه وسط هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۶ دانه میشود.

رج سوم:یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۸دانه میشود.

رج چهارم: یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۰ دانه میشود.

رج پنجم:یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج ششم:یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۲ دانه میشود.

READ
طرز تهیه شیرینی روح افزا نورورزی

رج هفتم: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هشتم:یک زنجیره بزنید.در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در دانه دو و سه و چهار و پنج هر کدام یک پایه کوتاه بزنید.در دانه شش و هفت هر کدام دو پایه کوتاه بزنید. در دانه های هشت و نه و ده و یازده هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۶ دانه میشود.

رج نهم تا دوازده: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج سیزده:یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه دو و سه و چهار و پنج و شش یک پایه کوتاه بزنید. دانه هفت را جا بیندازید. در دانه هشت یک پایه کوتاه بزنید. دانه نه را جا بیندازید. در دانه  ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده یک پایه کوتاه بزنید. دانه پانزده را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید. میشود ۱۲ دانه

رج چهارده:یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج پانزده: یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه های بعد یک پایه کوتاه بزنید.  دانه یک مانده به اخر را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید.میشود ۱۰ دانه

رج شانزده: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هفده و هجده و نوزده:یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه های بعد یک پایه کوتاه بزنید. دانه یک مانده به اخر را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید.

رج بیست: یک زنجیره بزنید. دانه اول را جا بیندازید. دانه دوم را ببافید. دانه سوم را جا بیندازید. دانه چهارم را ببافید.

با رنگ مشکی مانند رنگ اجری بافته میشود با این تفاوت که از ابتدا به جای سه زنجیره دو زنجیره بزنید. تا رج پنج مانند رنگ اجری بافته میشود. رج پنج را سه بار دیگر تکرار کنید. رج پانزده تا بیست را ببافید. رج های بین رج ۵ تا پانزده را نبافید.

کور کنید. انتهای ان را نخ بلند جا بگذارید تا بعدا قسمت سیاه را با ان بدوزیدهر دو قسمت را به هم بدوزید. سپس به شال گردن متصل کنید.

منبع:دونه دونه .کام

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی را وارد نمایید *