آموزش رسم الگوی شنل ژورنالی

آموزش رسم الگوی شنل ژورنالی

الگوی اولیه را می کشیم.قد دلخواه شنل را اضافه می کنیم. از خط AB (وسط جلو) ٬ ۳سانت برای جا دکمه خارج شده و خط CD را موازی AB رسم می کنیم. برای گشاد کردن یقه: از نقطه A ٬ ۲سانت پایین می آییم. (نقطه S) از سرشانه ٬ ۱ سانت داخل می شویم. (نقطه