آموزش بافت اشارپ/قلاب بافی

آموزش بافت اشارپ/قلاب بافی

۸ زنجیره بزنید و آن را تبدیل به یک حلقه کنید رج دوم: ۱۲ زنجیره بزنیدو با یک پایه کوتاه زنجیره ها را به همان دانه ای که زنجیره ها را از آنجا شروع کردید وصل کنید. در دانه دوم یک پایه کوتاه بزنید سپس ۱۱ زنجیره بزنید و با یک پایه کوتاه زنجیره ها