روش دوخت مانتو اسپرت!خیاطی

روش دوخت مانتو اسپرت!خیاطی

قسمت جلوي اين مانتو نيز در قسمت كمر مانند پشت كمربند دوخته مي شود با اين تفاوت كه كمر پشت كش دوخته مي شود ولي كمر جلو بصورت ليفه اي كمر دوخته مي شود.