: آموزش بافت پاپوش میس پیگی /قلاب بافی

21-2artakava-com013سایز: 23/25 – 26/28 – 29/31 – 32/34 – 35/37

که برای این طول پا مناسب هستن:15 – 17 – 18 – 20  – 22سانتی متر

وسایل لازم:
صد گرم کاموای خاکستری کم رنگ

50 گرم کاموای خاکستری پر رنگ

کمی کاموا ی مشکی/قرمز و سفید

قلاب سایز 4 و نیم میلی متری یا سایزی که بتونه این مقیاس رو بدست بده: 18 تا پایه دوبل به اندازه 10 سانتی متر

حلقه جادویی
وقتی روی بافتنی کار میکنید که به صورت حلقوی بافته میشه ازین در ابتدای کار به جای حلقه با زنجیره استفاده کنید.تا وسط کارتون سوراخ ایجاد نشه.به این صورت که انتهای کاموا رو بگیرید و کاموا رو یک دور دور انگشت اشارتون بپیچید تا یه حلقه درست بشه.

حلقه رو با شست چپ و انگشت وسط نگه دارید .نخ دور انگشت شست چپ بندازید  . قلاب رو وارد حلقه کنید و نخ رو با قلاب بگیرید و وارد حلقه کنید و یک زنجیره ببافید و دور تا دور حلقه پایه دوبل بزنید.وقتی به تعداد مورد نظر پایه دوبل بافتید انتهای کاموا رو بکشید  تا حلقه محکم بشه.انتهای کاموا رو روی پشت کار محکم کنید.

رجهایی که با پایه دوبل بافته میشوند:
هر رج را با یک زنجیره آغاز کنید و انتهای رج را به اولین پایه دوبل وصل کنید.

روش دانه اضافه کردن:
یک پایه دوبل به این صورت اضافه کنید که روی گره بعدی 2 پایه دوبل بزنید

ردیف پایه دوبل:
هر رج  را با یک زنجیره آغاز کنید (که اولین پایه دوبل حساب نمیشود) سپس تمام ردیف را روی هر پایه دوبلی یک پایه دوبل بزنید.کار را برگردانید.

روش دانه کم کردن:
یک پایه دوبل به این روش کم کنید که 2 پایه دوبل را با هم ببافید.به این ترتیب: * قلاب را به گره بعدی وارد کنید /نخ را بگیرید * / یکبار دیگر از * تا * تکرار کنید / نخ را دور قلاب بندازید و از هر 3 حلقه روی قلاب رد کنید.

بافت حلقوی روی یک رج :
بعد از آخرین پایه دوبل رج بعدی را با بافتن یک پایه دوبل روی پایه دوبل بعدی شروع کنید (= اولین پایه دوبل از رج بعد )

نکته :
یک نشانگر ابتدای رجها بگزارید و با پیشرفت کار نشانگر را هم تغییر مکان دهید.

اختصارات
پ . د : پایه دوبل
ز : زنجیره
پ : پایه ساده

حالا پاپوش سگ :
این پاپوش اول به صورت حلقوی دور تا دور و بعد به صورت معمولی پشت و رو( یا عقب و جلو ) بافته میشه . کار با یه حلقه جادوی از نوک شست پا شروع میشه با کاموای خاکستری کم رنگ و قلاب 4 و نیم سانتی .

رج اول : 7 – 7 – 7 – 8 – 8  پایه دوبل روی حلقه جادویی ببافید و با یک گره به اولین پایه دوبل  وصل کنید.بقیه رجها رو  پ. د(با توضیحات بالا) ببافید .

رج دوم : روی هر پ . د 2 پ . د ببافید (رج.ع شود به توضیحات بالا روش دانه اضافه کردن ).کلا 14  – 14 – 14 – 16 – 16  تا پ . د باید ببافید.

رج سوم : روی هر پ. د  یک پ. د ببافید . همزمان 4 – 6 – 8 – 8 – 8  تا گره با فواصل مساوی رو ی این رج اضافه کنید ( با زدن دو پ. د روی یک پ . د ) طور یکه آخر کار 18 -20 – 22 – 24 – 24  تا گره داشته باشید .

رج چهارم : روی هر پ . د یک پ . د

رج پنجم: یک پ . د  روی هر پ . د ببافید و به صورت همزمان 8 تا گره با فواصل مساوی در این ردیف اضافه کنید.کلا  26 – 28 – 30 – 32 – 32 تا گره د ر پایان.

رج ششم :  یک پ . د روی هر پ . د ببافید

رج هفتم : یک پ . د  رو ی هر پ . د و همزمان اضافه کردن 4 گره با فواصل مساوی روی این رج . به صورتی که در پایان 30 – 32 -34 – 36 – 36 گره داشته باشید .

ادامه : روی ه رپایه دوبل یک پایه دوبل بباقید تا زمانی که کار به اندازه 7 و نیم – 8 و نیم – 9 – 10 – 11 سانتی متر بالا بیاد .وقتی آخرین پایه دوبل رو بافتید به اولین پایه دوبل اون ردیف وصل نکنید . بلکه یک پایه دوبل روی هرکدوم از 10 – 10 – 11- 12 – 12 تا پایه دوبل بعدی ببافید (= اولین ردیف از  سمت راست ) .

کار رو برگردونید  و یک پ . د . روی هر کدوم از 20 – 20 – 22 – 24 – 24 پایه دوبل از سمت چپ  بعدی ببافید(= 10 _ 12 – 12 – 12 – 12 پایه دوبل از قسمت جلوی پاپوش مونده .  حالا شروع رج از قسمت قبلی مربوط ه پاشنه هست)حالا کلا پ . د ببافید .

به صورت عقب و جلو هر رج 20 – 20 – 22 – 24 -24   تا پ. د . ببافید .وقتی بافت به اندازه ی تقریبی 14 و نیم – 16 و نیم – 17 و نیم – 19 و نیم – 21 و نیم سانت رسید رج بعد رو از سمت راست کار کنید . به این صورت :

رج اول : 6 – 6 – 7 -8 -8  پ. د. کار کنید . روی 4 پایه دوبل بعدی دو پایه دوبل کم کنید.( روش دانه کم کردن بالا رو بخونید) آخر کار باید 8 – 8 – 9 – 10 – 10 تا پایه دوبل داشته باشید.کار را برگردونید .(10 – 10 – 11 – 12 – 12  تا پایه دوبل پشت رج باقیمونده )

رج دوم : روی 4 پ. د. اول دو پ.د. کم کنید .برای بقیه رج روی هر پ.د. یک پ.د. ببافید .6- 6- 7 -8 -8  پ.د در کل

رج سوم :2 – 2 – 3 -4 -4 تا پ.د . ببافید .روی 4 تای بعدی 2 پ.د کم کنید.4 – 4 – 5 – 6- 6 تا پ.د در کل .

رج چهارم :  1-1-1- 2-2 تا پ.د روی 2- 2- 2 -4 -4 پایه اول ببافید .بقیه رج روی هر پایه یک پایه دوبل ببافید= 3-3-3-4-4 پایه دوبل در کل.کاموا رو ببرید و محکم کنید.

به این صورت روی 10 -10 -11 – 12 -12 پایه دوبل باقیمانده از اونطرف کار کنید:

ردیف اول:از 4 پ.د. اول دو تا کم کنید و بقیه رج روی هر گره یک پایه دوبل ببافید.=8-8-9-10-10 پ.د.بچرخونید.

رج دوم:4-4-5-6-6 تا پ.د ببافید و وی 4  پ.د آخر دو پ.د کم کنید.=6-6-7-8-8 تا پ.د در کل. بچرخونید.

رج سوم:روی 4 پ.د. اول دو تا کم کنید.روی بقیه رج هر گره یک پ.د. ببافید .=4-4-5-6-6- تا پ.د. در کل.

رج چهارم:روی 2-2-2-4-4- پ.د اول 1-1-1-2-2 پ.د کم کنید.کاموا رو ببرید و محکم کنید.

درز وسط پشت پاپوش رو بدوزید.

نیمه پشتی پاپوش رو شروع کنید.از سمت راست قسمتی که باز مونده به صورت پ.د شروع کنید.روی رجهای کناری روی هر پ.د یک پایه دوبل ببافید و روی رج جلوی پاپوش روی هر پ.د . یک پ.د. ببافید.در اولین گوشه جلویی اینطور ببافید:

* قلاب رو به اولین پ.د اون ردیف وارد کنید.نخ رو بگیرید و قلاب رو از اولین پ.دقسمت جلوی پاپوش در بیارید.

دوباره نخ رو بگیرید یکبار نخ رو دور قلاب بپیچید وقلاب رو از هر سه گره روی قلاب بیرون بکشید* .در دومین گوشه  از * تا * تکرار کنیدولی به صورت برعکس.رج رو با وصل کردن به پایه اول تموم کنید.یک رج دیگه پایه دوبل ببافید و نخ رو ببرید و محکم کنید.

گوش :
یک حلقه جادویی با کاموای خاکستری پر رنگ و قلاب سایز 4 و نیم میل ببافید.

رج اول:4 پ.د روی حلقه جادویی بزنید.به پایه دوبل اولی وصل نکنید.(توضیح اول مربوط به بافت دایره ای در یک رج رو بخونید).

رج دوم : روی هر پ.د یک پ.د.= 8 تا

رج سوم: * یک پ.د. روی پ.د. بعدی /یک پ.د. روی پ.د. بعدی اضافه کنید./از *تا * تکرار کنید تا آخر رج.=12 تا پ.د.

رج چهارم :* یک پ.د رو ی  5  پ.د بعدی / روی بعدی یک پ.د اضافه کنید */ از * تا *تکرار یکبار  = 14 پایه دوبل

رج پنجم تا ششم : روی هر پ.د یک پ.د بزنید.

رج هفتم : * یک پ.د رو ی  5  پ.د بعدی / یک پ.د کم کنید * / از * تا *تکرار یکبار = 12 پایه دوبل

رج هشتم : روی هر پ.د یک پ.د بزنید.

رج نهم : * یک پ.د ر.ی بعدی / یک پ.د کم کنید * / از *تا * تکرار کنید تا آخر رج = 8 پ.د /کاموا را ببرید و محکم کنید .یک گوش دیگر به همین ترتیب ببافید .

چشم :
رج ها را حلقوی کار کنید با یک حلقه جادویی با کاموای خاکستری تیره با قلاب 4 و نیم میل شروع کنید .

رج اول : 6 پ.د ر.ی حلقه جادویی

رج دوم : روی هر پ.د 2 پایه دوبل بزنید = 12 پ.د / به پایه دوبل بعد وصل کنید کاموا را ببرید و محکم کنید .

زبان :
به صورت جلو و عقب ببافید . با رنگ قرمز دو زنجیره بزنید/ 3 پ. د روی دومین زنجیره از سمت قلاب بزنید /سپس 2 رج پ.د ببافدی به این صورت که در هر رج 3 پ.د بزنید .کاموا را ببرید و محکم کنید .

دم:
9 تا زنجیره با خاکستری پر رنگ ببافید.بعد به دومین زنجیره نزدیک به قلاب وصل کنید.* یک زنجیره /یک اسلیپ استیچ به گره بعدی*/تکرار از * تا * /با یه اسلیپ استیچ به آخرین زنجیره تموم گنید نخ رو ببرید و محکم کنید.  
پایان کار:
گوشها رو صاف روی طرفین پاپوش قرار بدید و بدوزیدچشم قلاب بافی را با یک ضربدر سفید روی پاپوش بدوزید .چشم دیگر را با نخ خاکستری با ضربدر بدوزید . دهان و بینی را با نخ مشکی روی کار در بیاورید .زبان و دم را به کار بدوزید.    
منبع:آرتاکاوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *

Previous post آموزش بافت لباس مجلسی زنانه /قلاب بافی
Next post آموزش بافت کلاه تمشک توت فرنگی /بافتنی