کد خبر : 2405
تاریخ انتشار : یکشنبه 12 آبان 1392 - 23:31

آموزش بافت رج به رج پانچو برای کوچولوها/ بافتنی

آموزش بافت رج به رج پانچو برای کوچولوها/ بافتنی

اندازه این پانچو برای سایز 9 ماهه در نظر گرفته شده است.  ابزار مورد نیاز: کاموای تقریباً ضخیم ( شماره 6 ) /   سه کلاف 100 گرمی میل بافتنی / شماره 6 دکمه / 3 عدد… نوع بافت: ساده “یک رج از زیر – یک رج از رو” مقیاس یا نمونه بافت: 12 دانه را

 آموزش بافت رج به رج پانچو برای کوچولوها

آموزش بافنت پانچو

اندازه این پانچو برای سایز 9 ماهه در نظر گرفته شده است.
 ابزار مورد نیاز:
کاموای تقریباً ضخیم ( شماره 6 ) /   سه کلاف 100 گرمی
میل بافتنی / شماره 6
دکمه / 3 عدد…


نوع بافت:
ساده “یک رج از زیر – یک رج از رو”
مقیاس یا نمونه بافت:
12 دانه را 14 رج ببافید باید مربعی به ضلع 10 سانتیمتر داشته باشید. اگر مقیاستان برابر با 10 سانت بود نشان دهنده این است که سایز میل و کاموایتان برای این بافت و آموزش مناسب است.


روش بافت:
قسمت پشت
24 دانه سر بگیرید
یک رج از زیر
یک رج از زیر
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – تمام دانه ها از رو
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – تمام دانه ها از زیر
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – تمام دانه ها از رو
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – تمام دانه ها از زیر
بافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به 78 دانه برسد، پس از آن بافت را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به 28 سانتیمتر برسد. وقتی طول بافت به 28 سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.
به این ترتیب :
در ابتدای هر رج ( هم رجهای رو و هم رجهای زیر ) 4 دانه کم کنید. و این کار را 7 بار در دو طرف تکرار کنید. اکنون تعداد دانه هایتان به 22 دانه رسیده است.
در ادامه به این ترتیب عمل کنید :
7 دانه ببافید – 8 دانه کور کنید – 7 دانه ببافید
2 دانه کور کنید – 5 دانه ببافید
2 دانه کور کنید – 3 دانه ببافید
3 دانه را کور کنید
نخ را ببرید و به ابتدای سمت دیگر پشت گره بزنید و آن قسمت پشت را نیز به این ترتب ببافید:
2 دانه کور کنید – 5 دانه ببافید
2 دانه کور کنید – 3 دانه ببافید
3 دانه را کور کنید.


قسمت جلو “سمت راست”
18 دانه سر بگیرید.
یک رج از زیر
یک رج از زیر
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید
یک رج از زیر
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید
یک رج از زیر
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید
یک رج از زیر
بافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به 44 دانه برسد، پس از آن بافت را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به 28 سانتیمتر برسد. وقتی طول بافت به 28 سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.
به این ترتیب:
در رج رو ( 4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید )
یک رج از زیر ( 40 دانه دارید )
4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیر ( 36 دانه دارید )
4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیر ( 32 دانه دارید )
4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیر ( 28 دانه دارید ) 4
دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید 6 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید  ( 18 دانه دارید )
4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید 3 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید  ( 11 دانه دارید )
4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید 2 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید  ( 5 دانه دارید )
2 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید 1 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید  ( 2 دانه دارید )
2 دانه را کور کنید.


قسمت جلو “سمت چپ”
نکته: بعد از بافت 11 سانتیمتر از بافت در سمت چپ بافت ( قسمتی که دانه  اضافه نمیکنید ) باید جا دکمه باز کنید. برای باز کردن جا دکمه بعد از بافت دو دانه از کنار ( در رج رو ) دو دانه را با هم از ر ببافید. و در رج برگشت ( رج زیر ) درست در همان قسمتی که دانه کم کرده بودید،  یک دانه اضافه کنید ( ژته )  – و هر 7 سانت یکبار بافت جا دکمه را تکرار کنید.
18 دانه سر بگیرید.
یک رج از زیر
یک رج از زیر
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید
یک رج از رو
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید
یک رج از رو
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید
یک رج از رو
بافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به 44 دانه برسد، پس از آن بافت را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به 28 سانتیمتر برسد. وقتی طول بافت به 28 سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.
به این ترتیب:
در رج زیر ( 4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید )
یک رج از رو ( 40 دانه دارید )
4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو ( 36 دانه دارید )
4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو ( 32 دانه دارید )
4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو ( 28 دانه دارید )
4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید 6 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید  ( 18 دانه دارید )
4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید 3 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید  ( 11 دانه دارید )
4 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید 2 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید  ( 5 دانه دارید )
2 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید 1 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید  ( 2 دانه دارید )
2 دانه را کور کنید
جیب ها:
14 دانه را 5 رج ببافید سپس از دو طرف شروع به کم کردن دانه کنید 1 – 1 – 2  در آخر 6 دانه باقی مانده را در یک رج کور کنید.

READ
طرز تهیه ماهی حشو آبادانی/غذا ی محلی

قسمت کلاه پانچو :
54 دانه سر بگیرید. و با بافت ساده یا صاف ( یک رج از زیر – یک رج از رو ) بافت را ادامه دهید ، وقتی طول بافت به 16 سانتیمتر رسید از دو طرف و از وسط بافت به شکلی که بافت به دو تکه تقسیم شود شروع به کم کردن کنید.
54 دانه را تقسیم بر دو کنید که مساوی 27 دانه میشود  .. بر روی 27 دانه اول به این ترتیب ادامه دهید. ( میتوانید 27 دانه دیگر را روی میل یدک یا یک تکه نخ بگیرید … ولی اگر روی میل بماند  بهتر است )
2 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
2 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
1 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
1 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
1 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
1 دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
بافت را ادامه دهید تا طول بافت به 19 سانتیمتر برسد سپس تمام دانه ها را در یک رج کور کنید.
سمت دیگر کلاه را نیز مانند همین قسمت ببافید و کور کنید.


آماده کردن:
دو طرف سرشانه جلو و پشت را به هم بدوزید – درز پشت کلاه را بدوزید ( قسمت مثلث وسط بافت و تکه های کناری …. سپس به بدنه پانچو وصل کنید. دکمه ها را درجای خود بدوزید.  جیب ها را نیز در جای خود بدوزید.
اندازه های روی تصویر به ترتیب مربوط به  6 ماهه . ( 9 ماهه ) . 12 ماهه . 18 ماهه . 24 ماهه است. که نسبت به ضخامت کاموا و شماره میل و سایز دلخواه میتوانید اندازه ها را تغییر دهید.

READ
روش تهیه ژله خورده شیشه ای/شیرنی

منبع: گروه آموزش پرداد

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی را وارد نمایید *