کد خبر : 2170
تاریخ انتشار : یکشنبه 14 مهر 1392 - 1:23

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه /بافتنی

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه /بافتنی

  مواد مورد نياز : كامواي بافتني با ضخامت متوسط  : 3 عدد ميل : شماره 4.5 طرز بافت شنل : ابتدا 45 دانه سر مي اندازيم . با همين تعداد دانه ما 4 عدد مربع 23 * 23 ميبافيم ( مدل بافت دست خودمونه كه ميتونيم بافت توري داشته باشيم يا هر بافت ديگه

 

مواد مورد نياز :

كامواي بافتني با ضخامت متوسط  : 3 عدد

ميل : شماره 4.5

طرز بافت شنل :

ابتدا 45 دانه سر مي اندازيم .

با همين تعداد دانه ما 4 عدد مربع 23 * 23 ميبافيم ( مدل بافت دست خودمونه كه ميتونيم بافت توري داشته باشيم يا هر بافت ديگه اي ) .

بعد از اتمام 4 مربع ، شنل را به اين صورت ميدوزيم .

همانطور كه درعكس ميبينين يك عدد از اين مربعها هست كه در سايز 23 * 23 بافته شده .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

يكي از اين مربعها رو از سمتي كه كور كرده ايم و مربع ديگر را از سمتي كه بافت را شروع كرده ايم ، كنار هم ميزاريم و با سوزن درشت ميدوزيم ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه /بافتنی

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه /بافتنی

حال همانطور كه در عكس مشخصه اين مربعهاي دوخته را ميزاريم و يكي ديگه از مربعها را از سمتي كه درازاي بافت هست كنار مربع پاييني گذاشته و هر دو را از سمت درازا به هم ميدوزيم ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

حال اين سه مربع را به صورتي جلوي خودمون ميزاريم كه مانند عدد 7 باشد .

روي بافت هم به سمت خودمون باشد .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

حال دو طرف مربعهاي بالايي را گرفته و به سمت قسمتي كه درز دوخت هست مياريم طوريكه انگار دو مربع كنار نصف شده اند ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

حال آخرين مربع باقيمانده را روي مربعي كه الان كامل هست ميزاريم ( دقت كنين كه طرز قرار گرفتن اين مربع عينا مانند مربع زيري ميباشد ) ، بعد دو طرف را به مربعهاي نصفه اي كه داشتيم ميدوزيم و به پشت و روي بافت حتما دقت كنيد  ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

حال دور تا دور شنل را مانند عكس با قلاب ( يك پايه كوتاه  + دو زنجيره + 4 پايه بلند + دو زنجيره + …. ) بافت داخل پرانتز را انجام ميدهيم تا دور تا دور شنل بافته شود .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

دور يقه شنل را هم به همين صورت با قلاب ميبافيم .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بعد با قلاب زنجيره زده و دو منگوله درست كرده و به يقه شنل وصل ميكنيم .

READ
پاک کردن جای زخم از روی پوست/جای زخم چیست/سلامت

براي دور شنل اگر دوست داشتيم ريشه ميزاريم .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اینهم همین شنل با رنگی دیگر

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بافت كلاه :

براي بافت اين كلاه ابتدا 35 دانه سر مي اندازيم و بقيه بافت به صورت زير ميباشد :

رجهاي 1 و 3 و 5 و 7 و 9 و 11 و 13 همه از زير بافته ميشود .

رج اول :

همه دانه ها از زير .

رج دوم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم و بافت را بر ميگردانيم ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

رج چهارم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم كه در اينجا با حساب دانه قبلي ميشود دو دانه ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

رج ششم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم كه در با حساب دانه هاي قبلي ميشود 3 دانه .

رج هشتم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم كه در با حساب دانه هاي قبلي ميشود 4 دانه .

رج دهم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم كه در با حساب دانه هاي قبلي ميشود 5 دانه .

READ
طرز بافت یک پتوی زیبا و ساده با میل /بافتنی

رج دوازدهم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم كه در با حساب دانه هاي قبلي ميشود 6 دانه ( مانند عكس ).

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

رج سیزدهم :

همه از زیر

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

رج چهاردهم :

10 دانه اول از زير ( در بافت از رو هست اما ما از زير ميبافيم و برميگرديم مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اين كار را يعني بافتن 10 دانه از زير را تا 8 يا 10 رج ادامه ميدهيم كه به حالت يك بافت ابري كوچيك اضافه در ابتداي بافت درميايد ( در عكس مشخص است ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

رج پانزدهم :

همه دانه ها از زيربه جز 6 دانه نبافته ، كه بافت ابري ميشود ( دقت كنين كه بعد از اتمام بافت 10 دانه اول ما بافت را از راهي شروع ميكنيم كه پشت بافت به ما باشد ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بعد از اين بافت ابري باز اين رج را همانطوري كه بايد ببافيم يعني بافت زير ميبافيم و بعد از اتمام بر ميگرديم و بافت رو و از اين رج در رجهاي رو از 6 دانه اي كه نبافته داشتيم هر رج يك دانه را ميبافيم تا 6 دانه تمام شود ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

باز در ابتداي بافت 10 دانه اول را ميگيريم و مانند بافت رج چهاردهم 10 دانه را ميبفايم فقط دقت كنين كه اين ده دانه ابتداي بافت در يك جهت باشن و جابجا نبافين .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بعد از اتمام 10 دانه باز در رج رو همه ي دانه ها را از زير ميبافيم تا يك رج بافت ابري داشته باشيم مانند عكس .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بعد از اتمام بافت را از اول تكرار ميكنيم تا اندازه دور سر بچه بافته شود كه در اينجا از اين بافت ما 8 تا خواهيم داشت مانند عكس .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بعد از اتمام اين 8 عدد دانه ها را كور كرده و درز كلاه را ميدوزيم .

READ
علت ریسه رفتن در کودکان چیست/روانشناسی

ميتونين براي زيبايي كلاه از سوراخهايي كه در كلاه بافتيم روبان رد كرده و گره بزنيم .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 5 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 5
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی را وارد نمایید *

آموزش بازاریابی سه‌شنبه 13 فروردین 1398 - 7:51

خسته نباشید ممنون به خاطر این وبسایت زیبا

مامان زهراسادات سه‌شنبه 8 دی 1394 - 7:36

با سلام
ممنون از طرح ساده و جالبتون
من هم ازاین شنل برای دخترم بافتم
چجوری عکسشو براتون بفرستم؟لطفا راهنماییم کنین.

بهار سه‌شنبه 13 مرداد 1394 - 6:01

سلام خسته نباشین. وقتتون بخیر
من میخواستم این شنل رو برای دختر 6 ساله ببافم. اندازه مربع ها چند سامتی متر باید باشه؟
اگه جواب بدین خیلی خیلی ممنون میشم.
چون هم راحته هم خوشگل

ویدا چهارشنبه 28 آبان 1393 - 20:19

من از این مدل خیلی خوشم اومده. لطف میکنید اموزشش رو بذارید. مرسی

bano1 شنبه 1 آذر 1393 - 15:10

سلام عکس با آموزش اگه منظورتون همین شنل و کلاه باشه