آموزش بافت شال گردن دکمه دار /بافتنی

وسایل لازم – 70گرم کاموا ضخیم میل شماره5

32 دانه سر انداخته وبه طول 60 سانت کشبافت یکی رو یکی زیر ببافید.

آموزش بافت شال گردن دکمه دار /بافتنی

26دانه را کور کرده مابقی را 5سانت ببافید.وکور کنید.

آموزش بافت شال گردن دکمه دار /بافتنی

به صورت تصویر روی هم قراردهید وبدوزید

آموزش بافت شال گردن دکمه دار /بافتنی
مدلهای دیگر

آموزش بافت شال گردن دکمه دار /بافتنی

آموزش بافت شال گردن دکمه دار /بافتنی