آموزش الگو استین کتی /خیاطی

آموزش الگو استین کتی /خیاطی

  ابتدا الگو ساده استین را میکشید فاصله ر ز دوقسمت شده فاصله ن م سه قسمت شده دور بازو +4 چهار قسمت شده فاصله ل ک اندازه سرشانه تا ارنج است که 33 سانت است