چطور افکار منفی را از خود دور کنیم؟

چطور افکار منفی را از خود دور کنیم؟

پزشکان به افرادي که دچار استرس و تنش شديد در تمامي زمينه‌ها چه کاري چه خانوادگي هستند توصيه مي‌کنند تا در هنگام استرس کمي پياده روي و يا دو با سرعت کم انجام دهند. گفتني است پزشکان در مطالعه بر روي موش‌ها دريافته‌اند که تنش و به دنبال آن دويدن يا حرکت کردن باعث ساخت