ترانس سکشوال یا تی اس به چه کسانی گفته می شود

ترانس سکشوال یا تی اس به چه کسانی گفته می شود

  در این شرایط گاهی خانواده ها نیز به جای این که مرهم زخم شان باشند، نیشتری می شوند به قلب و روح شان. شرایط فیزیولوژیکی این بیماران باعث شده آنها در مسیر زندگی با فراز و نشیب های زیادی مواجه شوند، خیلی هایشان در این راه آزار می بینند و مورد سوءاستفاده قرار می