آموزش بافت کلاه دهه70/قلاب بافی

آموزش بافت کلاه دهه70/قلاب بافی

۵ زنجیره بزنید و با اتصال دانه اول و آخر یک حلقه تشکیل بدهید. داخل این حلقه به این صورت ببافید:یک پایه کوتاه ۳ پایه بلند یک پایه کوتاه. ۴ بار این کار را تکرار کنید. کور کنید.

این کار را با ۱۰ زنجیره و ۱۵ زنجیره انجام بدهید. هر سه قسمت را روی هم قرار بدهید تا گل تشکیل بشود. هرچه تعداد این حلقه های گل را بیشتر کنید مانند تصویر زیر گل پرپشت تر می شود.

آموزش بافت کلاه پشت شلی /بافتنی

آموزش بافت کلاه پشت شلی /بافتنی

– 1-برای بافت این کلاه بامیل شماره    6 تعداد60دانه  سراندازید   2-کشباف 4تا از زیرو2تا از رو ببافیدبه اندازه  9سانت ببافید   3-بعد از کشباف  بعد از هر سه دانه یکی اضافه کنید تا تعداد دانه ها به 80تا برسد   4- رج بعد دانه هایی که اضافه کردید جوری ببافید که سوراخ نیوفتد

آموزش بافت  کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

آموزش کلاه رو گوشی ( این کلاه از قسمت فرق سر شروع می شود و مدل کشباف  یکی زیر و یکی رو می باشد اما به ترتیب  جهت بزرگتر شدن  و مناسب شدن برای دور سر تبدیل به کشباف دوتایی و سه تایی و چهار تایی می شود. بنابراین به روش زیر بافته خواهد شد.)