مهارت درک زیبایی های زندگی1/روانشناسی

زندگی زیباتر از آن است که می بینید، مهم چگونگی نگرش و زاویه دید شما به زندگی است. عینک سبز زندگی را به چشمانتان بزنید و آن را آن گونه که هست بنگرید؛ با واقع نگری ریشه خیلی از به ظاهر بدی‌ها و مشکلات به راحتی خشکیده می‌شود.