آموزش بافت سارافن ترکیبی میل وقلاب/بافتنی

بافت سارافن آناناسی
ترکیب قلاب و دو میل

طریقه بافت جلو(بالاتنه) :

70 دانه سرانداخته شود ( بافت دومیل)

رج 1) 5 دانه از زیر ، 2 دانه از رو، 6 دانه از زیر 0 پیچ گیس) 2 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 30 دانه از رو ، 5 دانه از زیر، 2 دانه از رو 6 دانه از زیر ( پیچ گیس) 2 دانه از رو ، 5 دانه از زیر.

هریک رج درمیان به 6 دانه از زیر که رسیدیم دانه‌ها را جابجا می‌کنیم. ( مـراجعه بـه بافت پیچ گیس) بـه همین صورت تا 20 سانت می‌بافیم. بافت ما وقتی به 20 سانت رسید از هردو طرف بافت برای حلقه آستین در رج اول 3 دانه، در رج سوم 2 دانه در رج پنجم1 دانه از هر دو طرف بافت کم می‌کنیم یعنی در اصل 6 دانه کم می‌شود و پیچ گیس لبه آستین قرار می‌گیرد.

بعد از کم کردن حلقه آستین بافت به این صورت ادامه پیدا می‌کند. یک دانه از رو، 6 دانه از زیر( پیچ گیس) 2 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 7 دانه از رو، 16 دانه از زیر، 7 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 6 دانه از زیر( پیچ گیس) یکی از رو.

بعد از بافتن این رج دانه‌های روی میل را تقسیم بر 2 می‌کنیم، 56 دانه روی میل داریم تقسیم بر 2 می‌شود 28 دانه ، 28 دانه را از سمت راست جدا کرده و به این صورت می‌بافیم. یک دانه از رو، 6 دانه از زیر( پیچ گیس) 2 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 7 دانه از رو 8 دانه از زیر( پیچ طنابی) بقیه دانه‌ها را در یـک میل جـداگـانه قـرار می‌‌دهیم ( بافت پیچ طنابی مراجعه به بافت) هر 8 رج یک بار دانه‌های پیچ طنابی را جابجا می‌کنیم که پیچ طنابی لبه یقه ما قرار می‌گیرد و همین تعداد دانه‌ها را تا 20 سانت می‌بافیم دانه‌های روی میل را کور کرده و بقیه دانه‌های سمت چپ را نیز به همین شیوه می‌بافیم.

تکه پشت را نیز مانند تکه جلو می‌بافیم با این تفاوت که وقتی دانه‌های حلقه آستین را کم کردیم همه دانه‌ها را تا 15 سانت می‌بافیم بعد 21 دانه از سمت راست جدا کرده و به همان طریق بافت تا 5 سانت بافت را ادامه می‌دهیم دانه‌ها را کور کرده و دوباره از سمت چپ 21 دانه جدا کرده و 14 دانه وسط را کور کرده 21 دانه سمت چپ را 5 سانت ادامه داده و بعد همه دانه‌ها را دانه دانه کور می‌کنیم.

وقتی تکه جلو و پشت را بافتیم دوتکه را از کناره‌ها و سرشانه به هم می‌دوزیم. از سمت راست سرشانه 8 دانه پیچ طنابی را ادامه داده تا پشت گردن به یقه پشت وصل کرده و سر دیگر آن را به سرشانه سمت چپ وصل می‌کنیم تا اینجا بافت بالاتنه ما به پایان رسیده است.

طریقه بافت دامن سارافن ( بافت قلاب) :
بعد از اینکه تکه جلو و پشت بالاتنه به پایان رسید کناره‌ها و سرشانه را به هم وصل می‌کنیم از یک گوشه درز کناری نخ را وصل کرده و با قلاب

رج 1) 4 زنجیر بافته و به فاصله چهار زنجیر با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره 4 زنجیر و با پایه کوتاه وصل دور تا دور بافت را به همین صورت می‌بافیم.

رج 2 ) در اولین حلقه 4 زنجیره 4 دانه پایه بلند می‌بافیم 4 زنجیر در وسط حلقه دوم با پایه کوتاه وصل 4 زنجیر و در حلقه سوم 4 پایه بلند 2 زنجیر و در حلقه چهارم 6 پایه بلند ، 2 زنجیر در حلقه پنجم 4 پایه بلند دوباره رج 2 را تکرار می‌کنیم دور تا دور بافت.

رج 3 ) در وسط چهارپایه بلند رج قبل 4 پایه بلند دیگر بافته 5 زنجیر و در وسط 4 پایه بلند بعدی 4 پایه بلند دیگر می‌بافیم 3 زنجیر و در اولین پایه بلند با پایه کوتاه وصل 3 زنجیر در دومین پایه بلند با پایه کوتاه وصل تا 5 بار این کار را تکرار می‌کنیم یعنی روی 6 پایه بلند رج قبل 5 حلقه 3 زنجیره باید داشته باشیم 3 زنجیر و 4 پایه بلند در وسط 4 پایه بلند رج قبل تا آخر رج سوم تکرار شود.

رج 4) در 4 پایه بلند رج قبل 4 پایه بلند می‌بافیم 5 زنجیر و 4 پایه بلند در وسط 4 پایه بلند رج قبل 4 زنجیر به اولین حلقه 3 زنجیره رج قبل با پایه کوتاه وصل 3 زنجیر و در وسط حلقه دوم با پایه کوتاه وصل تا 4 بار این کار را تکرار می‌کنیم. دوباره 4 زنجیر و 4 پایه بلند و تکرار رج 4 تا آخر.

* نکته :
در میان دو عدد 4 پایه بلندهای دوطرف 6 پایه بلند در وسط داریم که طرح آناناس ما را تشکیل می‌دهد این 4 رج را دور تا دور تکرار می‌کنیم با این تفاوت که 5 زنجیر بین 4 پایه بلندها تا آخر بافت یکسان هستند ولی به دو زنجیر دو طرف 6 پایه بلند هر رج یک دانه زنجیر اضافه شد و از تعداد حلقه‌های روی 6 پایه بلند یک دانه کم خواهد شد.

تا تعداد آنها به یک حلقه برسد در اینجا آناناس ما کامل شده است دو رج اضافه می‌بافیم و طرح اناناس بعدی را شروع می‌کنیم که در دامن این سارافن ما دوباره طرح آناناس را بافته ایم. وقتی یک دانه از حلقه‌ها باقی ماند بافت را به این صورت آغاز می‌کنیم.

4پایه بلند وسط 4 پایه بلند رج قبل 5 زنجیر و 4 پایه بلند در وسط 4 پایه بلند بعدی 6 عدد زنجیر و به وسط اولین حلقه با پایه کوتاه 6 زنجیر و در وسط 4 پایه بلند بعد 4 پایه بلند دیگر 5 زنجیر و در وسط 4 پایه بلند بعد 4 پایه بلند تکرار تا آخر بافت.
منبع :آرتاکاوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *

Previous post آموزش گل رز روی پارچه/روبان دوزی
Next post طرز پخت حلوای بادام/شیرینی