کد خبر : 17187
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 بهمن 1401 - 20:36

آموزش بافت سبد دسته دار لاکچری

آموزش بافت سبد دسته دار لاکچری

یک زنجیره زده و به سومین زنجیره اول رج پایه کوتاه می زنیم. هشت سلول داریم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571381/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial.jpg

بافتنی و آموزش بافت سبد دسته دار لاکچری

 

راهنمای تصویری بافت سبد دسته دار:

 

https://up.rozbano.com/view/3571382/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-01.jpg

مانند عکس حتما مشاهده می کنید که دسته سبد و کفی آن تور بافی شده است.

 

https://up.rozbano.com/view/3571383/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-02.jpg

انواع مارک مختلف از کاموای سوزنی را وجود دارد مانند شکل بالا که می توانید برای بافت این سبد استفاده کنید.

 

https://up.rozbano.com/view/3571384/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-03.jpg

شروع بافت کفی سبد دسته دار

 

شروع بافت کفی سبد دسته دار:

هشت زنجیره میبافیم و پایه کوتاه روی اولین زنجیره میزنیم تا حلقه بشود و چهار زنجیره می زنیم و درون حلقه ۱ پایه بلند می زنیم. هفت بار (۱ زنجیره می زنیم و درون حلقه پایه بلند می بافیم).

 

یک زنجیره زده و به سومین زنجیره اول رج پایه کوتاه می زنیم. هشت سلول داریم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571385/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-04.jpg

بافتنی و آموزش بافت سبد دسته دار لاکچری

 

پنج زنجیره می بافیم و روی پایه رج قبلی پایه بلند می بافیم. دو زنجیره می بافیم و روی زنجیره قبل (بین ۲ پایه بلند) ۱ پایه بلند می بافیم.

 

سه بار (دو زنجیره می زنیم، روی پایه رج قبلی پایه بلند، دو زنجیره، پایه بلند روی پایه رج قبل، دو زنجیره، پایه روی زنجیره).

 

دو زنجیره می زنیم و به سومین زنجیره اول رج وصل می کنیم. دوازده سلول داریم.

 

 

https://up.rozbano.com/view/3571386/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-05.jpg

بافتنی و آموزش بافت سبد دسته دار لاکچری

 

رج ۳: پنج زنجیره می زنیم، یک پایه روی دو زنجیره رج قبل می بافیم. دو بار (دو زنجیره می زنیم، یک پایه روی پایه رج قبل می زنیم).

 

۲ زنجیره می زنیم و یک پایه روی دو زنجیره رج قبل می بافیم. دو در میان تا انتهای رج دوم پایه بلند اضافه می کنیم. حالا تعداد سلول ها ۱۸ تا شده.

 

 

https://up.rozbano.com/view/3571387/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-06.jpg

بافتنی و آموزش بافت سبد دسته دار لاکچری

 

رج ۴: پنج زنجیره می زنیم و ۱ پایه بلند روی پایه رج قبل می زنیم. دو بار (دو زنجیره می زنیم، روی پایه رج قبل یک پایه می زنیم).

 

۲ زنجیره می زنیم و روی دو زنجیره رج قبل یک پایه می زنیم. ۳ در میان تا انتهای رج پایه بلند اضافه می کنیم. به تعداد ۲۴ خانه توری داریم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571388/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-07.jpg

رج ۵: ۴ در میان پایه بلند اضافه می شود. حالا ۳۰ خانه توری داریم.

 

READ
باغبانی در تابستان/پرورش گیاه

https://up.rozbano.com/view/3571389/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-08.jpg

 

 

رج ۶: تنها کاری که باید کنید این است که به فاصله مساوری ۳ پایه اضافه کنید. در رج ۶ در کل سه پایه اضافه می شود.

 

می توانیم (نه خانه می بافیم و بعد ۱ پایه روی زنجیره می بافیم، دو رنجیره می زنیم و ۱ پایه روی پایه). تا پایان رج داخل پرانتر را تکرار می کنیم.

 

رج ۷: با شش زنجیره رج هفتم را شروع می کنیم و میان پایه ها را سه زنجیره می زنیم. هیچ پایه ای افزوده نمی شود.

 

رج هشتم هم مثل رج ۷ بافته می شود.

 

https://up.rozbano.com/view/3571390/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-09.jpg

بافتنی و آموزش بافت سبد دسته دار لاکچری

 

رج ۹ را با هفت زنجیره شروع می کنیم و میان پایه ها چهار زنجیره می بافیم. اینجا هم پایه اضافه نمی شود.

 

رج ۱۰: ابتدا با هشت زنجیره شروع و میان پایه ها پنج زنجیره می بافیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571391/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-10.jpg

رج یازده، دوازده، سیزده مانند رج ده بافته می شود.

 

https://up.rozbano.com/view/3571392/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-11.jpg

زمانی که کفی سبد را می بافیم، ظرف را روی کار می گذاریم و اندازه گیری می کنیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571393/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-12.jpg

بافت بدنه سبد دسته دار

 

بافت بدنه سبد دسته دار:

شروع می کنیم بدنه سبد را می بافیم.

 

با کاموای سفید و آبی بدنه را یکی در میان می بافیم، با توجه به سلیقه خودتون می توانید تعداد رنگ به کار رفته رو تغییر بدید یا اصلا تک رنگ ببافید، اگه سلیقه رنگیتون خوب نیست ستای یک دست معمولا خوب می شوند.

 

سه زنجیره می زنیم، این رنجیره یک پایه بلند است. روی زنجیره ها پنج پایه بلند می بافیم، دو زنجیره می زنیم.

 

تا انتهای رج  شش پایه بلند روی زنجیره ها می بافیم و ۲ رنجیره می زنیم .

 

https://up.rozbano.com/view/3571394/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-13.jpg

بافتنی و آموزش بافت سبد دسته دار لاکچری

 

۲ زنجیره پایان رج را که زدیم، ابتدای رج به سومین زنجیره پایه کوتاه می زنیم. حالا نخ آبی را متصل می کنیم، ۱ زنجیره می زنیم و روی ۲ زنجیره ۱ پایه کوتاه و سه زنجیره می بافیم.

 

۱ پایه بلند روی هر یک از شش پایه رج قبلی می بافیم. روی ۲ زنجیره ۱ پایه بلند ۲ زنجیره و ۱ پایه بلند می بافیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571395/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-14.jpg

بدین شکل به طرفین شش پایه دو پایه اضافه می کنیم و تعداد پایه بلند های آبی هشت عدد می شود.
تا انتهای رج هشتم پایه بلند و نجیره می بافیم.

READ
 از خواص خرمای هندی (تمر هندی) چه می دانید/گیاهان دارویی

 

https://up.rozbano.com/view/3571397/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-15.jpg

رج بعدی را با سفید می بافیم مانند رج قبلی در طرفین پایه بلند ها ۱ پایه بلند اضافه می شود و تعدادشان ده می شود.

 

https://up.rozbano.com/view/3571398/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-16.jpg

پنج رج دیگر به همین شکل می بافیم. تعداد پایه بلند ها در هر رج دو تا افزوده می شود.
۲۰ پایه بلند در رج هشتم باید آبی باشد.

 

https://up.rozbano.com/view/3571399/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-17.jpg

بافت لبه سبد بافتنی

 

بافت لبه سبد بافتنی:

روی ۲ زنجیره با نخ سفید پایه کوتاه می زنیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571400/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-18.jpg

پنج زنجیره می زنیم و روی ۲ زنجیره بعد را پایه کوتاه می بافیم.

به همین شکل تا انتهای رج پنجم زنجیره می زنیم و روی دو زنجیره های رج قبلی پایه کوتاه می زنیم. سپس بافت جمع می شود.

 

https://up.rozbano.com/view/3571401/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-19.jpg

مانند تصویر بافت ما این شکلی است.

 

https://up.rozbano.com/view/3571402/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-20.jpg

بافتنی و آموزش بافت سبد دسته دار لاکچری

 

پنج زنجیره می زنیم و روی زنجیره وسط پنج زنجیره رج قبلی پایه بلند می بافیم. دو زنجیره می زنیم و روی پایه کوتاه رج قبلی پایه بلند می بافیم.

 

تا انتهای رج:

دو زنجیره می زنیم و روی زنجیره وسط رج قبل پایه بلند می بافیم. دو زنجیره می زنیم و روی پایه کوتاه رج قبلی پایه بلند می بافیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571403/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-21.jpg

۱ رج را با رنگ آبی تور بافی می کنیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571404/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-22.jpg

با سفید ۱ رج دیگر را تور بافی می کنیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571406/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-23.jpg

با نخ آبی حاشیه بافی می کنیم، مانند این، روی دو زنجیره ها به ترتیب،۱ پایه کوتاه، سه زنجیره و ۱ پایه کوتاه می بافیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571405/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-24.jpg

کار ما به این صورت می شود.

 

https://up.rozbano.com/view/3571407/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-25.jpg

دوخت بدنه به ظرف سبد بافتنی

 

دوخت بدنه به ظرف سبد بافتنی:

داخل بافت ظرف را می گذاریم و مکان برش را مشخص می کنیم. بافت را کمی به بالا می کشیم تا طول آن را مشخص کنیم.

 

اضافی ظرف را می بریم. با سوزن بافت را به ظرف می دوزیم. یکی در میان سوزن را در پیکوت های حاشیه فرو می کنیم و کوک می زنیم.

 

 

https://up.rozbano.com/view/3571408/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-26.jpg

از داخل نمای دوخت را مشاهده کنید.

 

https://up.rozbano.com/view/3571409/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-27.jpg

دوخت دسته سبد دسته دار بافتنی

 

READ
آموزش سارافون بچه گانه قلاب بافی با نقشه /قلاب بافی

دوخت دسته سبد دسته دار بافتنی:

به عرض دلخواه برای دسته سبد نواری از مکان برجستگی ظرف می چینیم. در اینجا چهار سانت است.

 

با رنگ آبی و سفید برای روکش دسته تور بافی می کنیم. به طول دسته و عرض دو برابر آن.

 

 

https://up.rozbano.com/view/3571410/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-28.jpg

این یک نقشه توربافی مربعی است برای راهنمایی شما.

 

https://up.rozbano.com/view/3571411/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-29.jpg

حالا مرکز روکش دسته را می گذاریم و سپس ۲ لبه آن را روی دسته می آوریم و می دوزیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571412/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-30.jpg

لبه رو می دوزیم. حالا درز وسط را می دوزیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571413/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-31.jpg

مانند این شکل.

 

https://up.rozbano.com/view/3571414/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-32.jpg

در انتها به ۲ طرف سبد دسته را کوک می زنیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571415/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-33.jpg

تزیین سبد بافتنی

 

تزیین سبد بافتنی:

می توانید با شکوفه های کوچولو سبد را تزئین کنید. شش زنجیره می زنیم و به اولین زنجیره با پایه کوتاه متصل می کنیم.

 

پنج زنجیره می زنیم و یک پایه بلند در حلقه می بافیم. چهار مرتبه، دو زنجیره و یک پایه بلند می بافیم.

 

دو زنجیره می زنیم و به سومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

 

 

https://up.rozbano.com/view/3571416/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-34.jpg

https://up.rozbano.com/view/3571417/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-36.jpg

به ترتیب برای هر گلبرگ ۱ زنجیره، دو پایه بلند، دو پایه دوبل، دو پایه بلند، یک زنجیره می بافیم و روی پایه بلند رج قبلی گره نامرئی می زنیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571418/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-37.jpg

مرکز گل، دو زنجیره می زنیم و در زنجیره دم ۱ گره پفکی می زنیم، ۱ زنجیره می زنیم و نخ را می بریم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571419/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial-38.jpg

حالا نخ انتهای گره پفکی و ابتدای گره پفکی را با کمک قلاب به سمت پشت گل می بریم و گره می زنیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3571381/knitted%20Basket%20with%20handle%20tutorial.jpg

با شکوفه لبه سبد را تزیین می کنیم (منظور از لبه کنار دسته ها و بین دسته ها است).

 

ویدئو آموزش بافت سبد دسته دار لاکچری:

ویدئو آموزش بافت سبد دسته دار لاکچری

منبع :رزبانو

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی را وارد نمایید *