آموزش روتختی زیبا/ قلاب بافی

مجموعه: قلاب بافی, هنرهای خانه تعداد بازدید: 183
آموزش روتختی زیبا/ قلاب بافی
آموزش فلاب بافی

آموزش روتختی قلاب بافی

 

طریقه بافت

12 زنجیره می زنیم و آن را به صورت حلقه به هم وصل می کنیم

12 دانه پایه بلند داخل این حلقه می بافیم

داخل خانه اول  دو پایه بلند یک زنجیره دو پایه بلند خانه بعد را نمی بافیم خانه سوم را مانند خانه اول می بافیم و تا آخر ادامه می دهیم یعنی در این ردیف 6 تا 4 تایی باید داشته باشیم

داخل خانه اول سهپایه بلند یک زنجیره سه  پایه بلند خانه بعد را نمی بافیم خانه سوم را مانند خانه اول می بافیم و تا آخر ادامه می دهیم یعنی در این ردیف 6 تا6 تایی باید داشته باشیم

داخل هر خانه یک پایه کوتاه می بافیم

داخل هر خانه یک پایه بلند می بافیم

بعد از بافتن تعداد زیادی از  این 6 ضلعی ها آن ها را به هم وصل کرده روتختی و رو بالشی درست می کنیم

 

 

آموزش فلاب بافیآموزش فلاب بافیآموزش فلاب بافیآموزش فلاب بافیآموزش فلاب بافی

منبع:هنر های دستی

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش روتختی زیبا/ قلاب بافی”

قالب تفریحی