خانه / هنرهای خانه / قلاب بافی / آموزش بافت سارافون پولکی/قلا ب بافی

آموزش بافت سارافون پولکی/قلا ب بافی

baftani

وسایل مورد نیاز بافت سارافون :

وسایل مورد نیاز :

 1) نخ ابریشم شماره ۹

۲) قلاب استیل شماره ۴ یا ۵

 3) پولک به اندازه لازم

مدل بافت زنجیر و پایه کوتاه- بافت لوزی

طریقه بافت سارافون پولک دار ( قلاب بافی) یقه هفت

 ابتدا دور کمر را اندازه گرفته، سایز به دست آمده را تقسیم بر ۲ می‌کنیم یعنی فرضاً اگر دور کمر ما ۸۰ سانت باشد ( ۴۰= ۲ ÷80 ) 40 انـدازه نصف کمـر مـا است.دوباره ( ۲۰= ۲ ÷40 ) 20 انـدازه   تـکه جـلو یعنی نصف تکه جـلو مـی‌باشد.  پشت سارافون یک تـکه، جلو سارافون ۲ تکه بافته می‌شود.

بافت یک قسمت جلو سارافون :

 به اندازه ۲۰ سانت زنجیر می‌بافیم.

 رج ۱- بافت را با ۴ دانه زنجیر شروع کرده و در چهارمین دانه زنجیر بافته شده با پایه کـوتاه وصل می‌کنیم، دوباره ۴ زنجیر و در چهارمین دانه زنجیر وصل می‌کنیم. این کار را تا آخر بافت ادامه می‌دهیم.

 رج ۲- بافت را بر می گردانیم، برای شروع ۶ دانه زنجیر بافته و در وسط اولین حلقه بـا پایه کوتاه وصل می‌کنیم، یـک دانه پولک گرفته و در پشت کار در همان جایی که ۶ دانه زنجیر را وصل کرده‌ایم توسط یک زنجیر وصل می‌کنیم، دوباره ۴ زنجیر و در وسط حلقه بعدی با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره یک پولک در پشت کار وصل می‌کنیم و این بافت را تا آخر ادامه می‌دهیم و این را به خاطر داشته باشیم که فقط رج های جفت یعنی ۲و۴و۶ … پولک وصل می‌کنیم.رج های فرد، ساده و بدون پولک بافته می‌شوند. وصل پولک همیشه باید در پشت کار باشد. در اصل پشت کار ما بعد از اتمام روی لباس ما محسوب می‌شود.

رج۳- برای شروع و رج برگشت ۶ دانه زنجیر بافته و دوبـاره در وسط اولین حلقه با پایـه کوتاه وصل می‌کنیم، ۴ زنجیر در سومین حلقه و تا آخر بافت به همین صورت ادامه می دهیم.

رج ۴- تکرار رج ۲ به همین صورت بافت را ادامه می‌دهیم تا بلندی بافت ما از خط کمر به حلقه آستین برسد.

  * نکته : به این دلیل ما شروع دوسر بافت با ۶ زنجیر ادامه می دهیم تا لبه بافت ما راست باشد اگر شروع بافت را با ۶ زنجیر ادامه ندهیم کار ما تا به بالا برسد کج خواهد شد، پس شروع بافت را با ۶ زنجیر و وسط کار با همان ۴ زنجیر ادامه خواهیم داد. وقتی بلندی بافت ما به حلقه آستین رسید بافت را طبق مدل ادامه می‌دهیم تا برسیم به دوتا از حلقه های لوزی ما دو حلقه را نمی‌بافیم بافت را برمـی‌گردانیم و رج بعد را شروع می‌کنیم این دو تا حلقه گودی حلقه آستین ما خواهد بود.  رج بعد را که بافتیم باز یک حلقه لوزی را نمی‌بافیم و در داخل گودی حلقه آستین ما از سه حلقه تشکیل می‌شود. اول دو تا حلقه را نمی‌بافیم و رج بعد یک حلقه لوزی را نمی‌بافیم.

وقتی کـه کـم کردن حلقه آستین یا گودی آستین بـه پایان رسید برای گودی یقـه از قسمت یقه یعنی جـلو بافت شروع به کم کردن می‌کنیم و هر بار یک رج در میان یکی از حلقه ها‌را نمی‌بافیم و این کار را آن قدر ادامه می‌دهیم تا برای سرشانه ۱۱ حلقه لوزی باقی بماند. به این صورت تکه جلو بافت به پایان می رسد.  برای قسمت دوم جلو بافت به همان صورت ادامه پیدا می‌کند با این تفاوت که اگر گودی تکه اول از سمت چپ شروع و گودی یقه از سمت راست شروع شود تکه قسمت دوم گودی حلقه آستین از سمت راست کم می‌شود و گودی یقه از سمت چپ کم می شود وقتی دو تکه جلو به همین صورت به پایان رسید تکه پشت را شروع می‌کنیم.

LG_1356161298_31b96adc04c8b

طرز بافت تکه پشت :

 40 سانت زنجیر می‌بافیم و بافت را به همان صورتی که در قسمت جلو بافتیم ادامه می‌دهیم تا بلندی بافت به حلقه آستین یعنی برابر با تکه جلو برسد. بافت را ادامه می‌دهیم و دوتا از حلقه ها‌را نبافته کار را برمی‌گردانیم بافت را ادامه می دهیم تا باز به دوتا از حلقه ها‌برسیم و دوتا حلقه آن طرف بافت را هم نمی‌بافیم و بافت را برمی‌گردانیم تا به یکی از حلقه ها‌برسیم یکی از حلقه را هم نمی‌بافیم و کار را برمی‌گردانیم تا باز به حلقه آخر برسیم حلقه آخر را هم نمی‌بافیم و کار را برمی‌گردانیم در اصل در تکه پشت ما از هردو طرف برای حلقه آستین کم می‌کنیم.

 وقتی گودی حلقه آستین به پایان رسید بافت را از هر دو طرف به صورت صاف و بدون کم کردن هیچ حلقه‌ای ادامه می دهیم تا ۵ سانت بماند که به حلقه آستین سرشانه قسمت جلو برسد. از یک سمت بافت، ۱۱ حلقه جدا کرده و بافت را برمی گردانیم و فقط ۱۱ حـلقه را می بافیم و صاف بدون هیچ کم کردنی ۵ سانت می بافیم تا به سرشانه تکه جلو برسد. کار که به پایان رسید نخ را قطع می‌کنیم و از سمت دیگر کار ۱۱ دانه حلقه جدا کرده و بافت را مانند قسمت دیگر کار ادامه می‌دهیم حلقه هایی که در وسط مانده اند را کاری نداریم این قسمت را هم ۵ سانت می‌بافیم تا به سرشانه تکه جلو برسد. حلقه های نبافته وسط پشت در اصل گودی پشت گردن سارافون محسوب می‌شوند.

 تا این جا قسمت بالاتنه سارافون به پایان رسیده است و در اصل بافت ما به صورت یک جلیقه کوتاه است.

*بافت قسمت پایین سارافون به صورت کلوش بافته می‌شود.

 بافت یک قسمت جلو :

 رج ۱- از قسمت پایین تکه بافته شده جلو از یک گوشه که به سمت بیرون کار است نخ را وصل می‌کنیم ۸ عدد زنجیر بافته و به دومین حلقه وصل می‌کنیم، ۸ زنجیر را به چهارمین حلقه با پایه کوتاه وصل می‌کنیم و تا آخر بافت به همین صورت ادامه می‌دهیم باید توجه داشته باشیم که در این قسمت کار پولـک ها‌باید روی کـار باشد یعنی کـار را به رو بـرمـی‌گردانیم بعد ۸ زنجیر را مـی بافیم فـقط وصـل پولک ها‌باید در پشت کار باشد.

 رج ۲- برای رج برگشت ۱۶ زنجیر می بافیم و به اولین دانه خودش وصل می‌کنیم، ۸ دانه زنجیر بافته و به اولین حلقه در وسط وصل می‌کنیم یک پولک گرفته و طبق بافت تکه جلو از پشت کار با یک زنجیر وصل می‌کنیم دوباره ۸ زنجیر با پایه کوتاه به وسط حلقه رج قبل وصل شود و یک پولک ،  زنجیر و یک پولک تا آخر بافت.

 رج۳- برای شروع ۱۶ زنجیر بافته و به اولین دانه خودش وصل می‌کنیم دوباره ۸ زنجیر به وسط حلقه اول وصل شود، ۸ زنجیر به حلقه دومی بدون پولک و تا آخر کار.

 نکته : در قسمت بالاتنه در هر دو سر کار ما ۶ زنجیر و وسط کار را با ۴ زنجیر ادامه می دادیم اما در این قسمت پایین سارافون قسمت جلو با ۱۶ زنجیر شروع و قسمت کناری سارافون را با ۱۶ زنجیر شروع می شود. ۱۶ زنجیر به این دلیل است که قسمت کلوش سارافون ما به وسیله همین ۱۶ زنجیر به وجود می آید. وسط کار را هم با ۸ زنجیر ادامه می دهیم.

رج۴- ۱۶ زنجیر را به اولین حلقه وصل شود، ۸ زنجیر به وسط دومین حلقه، ۸ زنجیر به سومین حلقه تا آخر، آخرین ۸ زنجیر را به وسط ۱۶ زنجیر وصل می‌کنیم و هر یک رج در میان باید پولک هم وصل شود. بافت را به همین صورت با بلندی دلخواه ادامه می دهیم وقتی بافت یک قسمت جلو به پایان رسید بافت قسمت دیگر را به همین صورت می بافیم.

طریقه بافت قسمت پایین تکه پشت :

 رج ۱- نخ را از یک گوشه وصل کـرده با ۸ عدد زنجیر کـار را شروع می‌کنیم، ۸ عدد زنجیر را بـه دومین حـلقه وصل می‌کنیم دوباره ۸ عدد زنجیر را به چهارمین حلقه و به همین صورت تا آخر رج.

 رج ۲- با ۱۶ زنجیر شروع و به اولین دانه خودش وصل می‌کنیم، ۸ زنجیر را به وسط اولین حلقه، ۸ زنجیر به دومین حلقه و تا آخر رج.

رج ۳- دوباره ۱۶ زنجیر به اول خودش وصل شود، ۸ زنجیر به وسط اولین حلقه، ۸ زنجیر بـه دومین حلقه و تا آخـر رج بافت را ادامـه می دهیم. بافت یک تکه پشت هم مانند دو تکه جلو بافته می شود فقط باید توجه داشته باشیم که در هر دو طرف آخرین ۸ زنجیرها به وسط حلقه ۱۶ زنجیر وصل می شوند.   وقتی کار را به پایان رساندیم یعنی هر ۳ تکه بافته شد. باید تکه ها‌را به هم وصل می‌کنیم.

طریقه وصل تکه های سارافون :

 هرکدام از تکه ها‌را جداگانه دور تا دور را با یک بافت مربع شروع می‌کنیم یعنی شروع از یک گوشه با ۲ زنجیر و یک پایه بلند، ۲ زنجیر و یک پایه بلند تا آخر یعنی دور تا دور کار هر سه تکه را به این صورت بافت مربع را ادامه می دهیم. وقتی کار سه تکه به پایان رسید یک تکه از قسمت جلو را با تکه پشت روی هم می‌گذاریم. باید توجه داشته باشیم که هر دو تکه پشت کار روی هم قرار گیرد و از همان شروع نخ را از حلقه آستین وصل دو زنجیر بافته و بر مربع تکه زیر با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره ۲ زنجیر بافته و به مربع تکه جـلو وصل می‌کنیم بافت را بـه صورت ضربـدری انجام می دهیم یعنی یک بار دو زنجیر را به مـربع جـلو و یک بار دو زنجیر را به مـربع زیر وصل می‌کنیم به همین صورت از حلقه آستین تا پایین کار وصل می‌کنیم سرشانه ها‌را هم به همین صورت. وقتی وصل سرشانه و کناره های سارافون به پایان رساندیم دورگیری یقه پشت گردن و قسمت جلو سارافون و پشت  سارافون را ادامه می دهیم .

طریقه دور گیری

 اول یک تکه جلو و پشت سارافون را روی هم قرار داده، هر دو تکه باید روی کار پشت هم باشد. نخ را به ۳ زنجیر قبل ۳پایه بلند از یک گوشه وصل کرده، ۳ زنجیر بافته و به ۳ زنجیر تکه زیر وصل کرده دوباره ۳ زنجیر به تکه جلو و ۳زنجیر به تکه پشت، به همین صورت تا آخر درزهای کناری سارافون و سرشانه‌ها را وصل می‌کنیم.

درباره‌ی bano1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *